Algemene voorwaarden 4Allsports

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 december 2013.

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: 4AllSports Comm V – Sint-Bernardsesteenweg 322 V1, 2020 Antwerpen - BTW/TVA BE0549.945.862  - RPR/RPM Antwerpen 0554.998.267 (hierna genoemd "4Allsports")

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de 4Allsports.

Deze voorwaarden worden eventueel aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

4Allsports kan ten allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

4Allsports is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.4Allsports.eu

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.4allsports.eu

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

4Allsports behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

bij overmacht

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en Recupel.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op www.4allsports.eu vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalkaarten MisterCash, Visa, Mastercard, Maestro, Ideal en overschrijving.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van 4Allsports tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Goederen kunnen niet afgehaald worden.  Deze worden steeds verzonden met de koerierdienst van onze keuze.  Meer informatie vindt u onder onze verzendpagina.

Levering

4Allsports verkoopt kwalitatief hoogwaardige goederen en doet zijn uiterste best om deze in perfecte staat aan u te bezorgen.

Uw bestellingen vertrekken uit ons magazijn en worden op een aangepaste manier verpakt.  Het is onze grootste zorg dat uw pakket en de betreffende goederen in perfecte staat worden afgeleverd.

Elke bestelling is bij verzending ook voorzien van een volgnummer (ook wel eens trackingnummer genoemd).
U kan dit nummer gebruiken op de aangewezen sites van uw geselecteerde vervoersdienst (koerier). Op deze manier kan u ten allen tijde, eender waar ter wereld, uw product op de voet volgen.

Al de door ons vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en in geen geval bindend. Vertragingingen kunnen voorkomen maar vormen geen reden voor verbreking van de koop. Evenmin kan de vertraging aanleiding geven voor betaling van een schadevergoeding in het voordeel van de koper, tenzij in geval van opzettelijke vertraging.

Tenzij anders aangegeven zijn het transport en de levering van de goederen bij de koper niet inbegrepen in de prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Wanneer in uitzonderlijke gevallen de reguliere termijn van verzending verlopen is, kan je 4Allsports contacteren via e-mail en traceren wij het pakket voor jou.
Bij verlies of beschadiging doen wij het nodige om uw goederen alsnog zo snel mogelijk terug te verzenden en gaat de levertijd automatisch opnieuw van start.

Artikel 10 – Verzakingstermijn

De consument heeft het recht aan 4Allsports mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van 4Allsports via een schrijven, het contactformulier op 4allsports.eu of een e-mail.

De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en met de originele factuur terug te bezorgen aan 4Allsports.

Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname zal 4Allsports de betaalde sommen terugstorten.

Artikel 11 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt 4Allsports zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. 4Allsports behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is onder meer niet van toepassing op:

defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd;

defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van levering.

Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op www.4Allsports.eu.

Deze commerciële garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan de dienst na verkoop, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij onze dienst na verkoop of hij kan ons contacteren via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.4allsports.eu.

Artikel 13 – Klantendienst

De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar:

op het telefoonnummer +(32) 0477 30 76 32. (van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur)

via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.4allsports.eu.

Artikel 14 – Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op www.4allsports.eu.

Artikel 15 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy Policy

Privacy policy voor 4Allsports.eu Comm V, eigenaar van 4allsports.eu

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van 4allsports.eu is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op 4allsports.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 4Allsports.eu Comm V en specifiek 4allsports.eu, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@4allsports.eu.

4) Monitoren gedrag bezoeker

4allsports.eu maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, bezoek deze link.

5) Gebruik van cookies

4allsports.eu plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicygenerator.be.